Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000123074„ Мисли зелено, мисли глобално “

Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000123074„ Мисли зелено, мисли глобално “ се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1, “Образователна дейност мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

Проектът предвижда организиране на 10-дневно обучение за 3 преподаватели по приложна зелена педагогика, което ще им покаже как да внедрят темата за екологията в своите предмети и да организират един адаптиран към природата и нейното опазване по предварително одобрена програма в Барселона, Испания.

Основната цел на проекта е   изграждане на капацитет на учителите на ОУ “Неофит Рилски” за работа с иновативни методи на обучение и преподаване за създаване на активна учебна среда, акцентираща върху екологичното образование и опазването на околната среда.

Друга специфична цел на проекта е:

Повишаване екологичната култура на учениците чрез практическо обучение в международна среда. За целта 15 ученика с трима ръководители ще участват в обучение в енергийния парк Фениче, Италия. Чрез това обучение ще бъде даден екологичен старт на децата с помощта на международни експерти в сферата на екологичното образование, които да ги потопят в света на енергийната ефективност и опазването на околната среда по интересен и интригуващ начин.

Очакваните резултати от проекта са следните:

След завръщането си от 10-дневното обучение  учителите :

 • Ще повишат знанията за екология, енергийна ефективност и опазване на околната среда;
 • Ще усвоят техники за естествено включване на екологични теми в преподаваните от тях дисциплини;
 • Ще придобият умения за насърчаване и подпомагане изграждането на биофилен характер у децата;
 • Ще наблюдават прилагането на зелена педагогика в испанско училище.

След завръщането си от 10-дневното обучение учениците:

 • Ще се научат да уважават и опазват околната среда и нейните ресурси, ще развият своите въображение, креативност, сръчност, инициативност и работа в екип;
 • Ще подобрят презентационните, комуникационните и чуждоезиковите си умения;
 • Ще развият европейско самосъзнание и ще се почувстват граждани на света.

Предвидените дейности по проекта ще бъдат под формата на презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи.

Критерии за подбор на учителите в двете мобилности:

 • Мин. 2 години професионален опит в сферата на образованието (CV европейски формат и заявление за участие);
 • Мотивация за участие в проекта и желание за прилагане на подхода на зелената педагогика в преподавателската  практика на кандидата (мотивационно писмо);
 • Английски език мин. ниво B1 (сертификат или самооценка на знанията чрез Европас матрицата);
 • Липса на дисциплинарни наказания;
 • Преминати обучения и работа по екологични проекти ще се счита за предимство (доказва се чрез сертификат).
 • Учители със специалност по учебни предмети от цикъла на природните науки: биолигия и здравно образование, физика и астрономия, география и икономика, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество, екология.
 • Желание за провеждане на обучения на своите колеги.
 • С нагласа и стимул за учене през целия живот и повишаване на педагогическите знания, умения и компетентности за работа с електронни ресурси и прилагане на иновативни методи на преподаване.

Критерии за подбор на учениците в  мобилността:

 • Базисно ниво на владеене на английски език, определено чрез тест или оценка по английски език от предния учебен срок;
 • Разработка и представяне на презентация/видео в сферата на екологията;
 • Мотивация за участие в мобилността, определена чрез мотивационно писмо;
 • Ученикът не трябва да е санкциониран и не трябва да има над 5 неизвинени отсъствия;
 • Получени грамоти и награди, свързани с участие на ученика в състезания и форуми ще се считат за предимство.
 • Двама от участниците в мобилността ще бъдат деца с по-малко възможности.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия .

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски