Приоритети

ПРИОРИТЕТИ

Обучението в ОУ „Неофит Рилски“ е целодневно – от 8.00 до 17 часа.
Децата се обучават по утвърдена от МОН учебна програма.

• Базовите предмети са:
български език, математика, английски език.

Избираем учебен час:
български език, математика, английски език.

• Факултативен учебен час:
изобразително изкуство, български език, руски език, английски език.

• Целодневна организация на учебния ден

ОУ „Неофит Рилски“ отделя изключително внимание на подготовката на учениците по математика. Учебната програма се основава на държавните изисквания, съобразена е с програмния материал, с действащите учебници и най-съвременните дидактически помагала по математика. Предвиждаме допълнителни часове по този фундаментален учебен предмет. Чрез „ЗИП МАТЕМАТИКА“ за работа с изявените ученици се акцентира върху използването и усвояването на нестандартни методи при решаване на задачите. Работи се с учебни помагала, използвани в СМГ, както и със сборници с конкурсни теми от различни математически състезания.

Целта на обучението по български език и литература, е да формира личности, адекватни на новото време – с отлични комуникативно-речеви способности и умения за самостоятелно мислене. Сериозен акцент се поставя на писмената култура на учениците, провокирани да създават оригинални собствени текстове. Изградили богата езикова и литературна култура, нашите ученици са конкурентно способни и готови да се реализират в други престижни учебни заведения.

Училището отделя изключително внимание на чуждоезиковата подготовка. Започва се със ЗИП АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в ПЪРВИ КЛАС и се продължава с програма, по 3 часа седмично, до края на обучението. Работи се в малки групи съобразно избора на език и нивото на учениците. Подготовката им е поверена на висококвалифицирани специалисти, използващи световно признати учебни програми. Чуждоезиковото обучение е съчетано с многообразни дейности и игри. Всяка учебна година учениците имат възможност за използване на езика чрез комуникация с други деца от различни държави.

Учебният процес по История и цивилизация и География и икономика е подчинен на принципа „Учи теорията и изследвай в практиката“.
Часовете са динамични, увлекателни и съобразени с методическите новости. Акцентира се на личната инициатива на учениците и използваните разнообразни методи и подходи в работата с тях. Изготвят се постери и информационни табла, доклади презентации, свързани с изучавания материал.
Атрактивни са учебните екскурзии по време на които наученото в клас се наблюдава в реалността. Традиционно учениците посещават най-интересните исторически и географски обекти в България.

В обучението по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата се постига единство на специфичните знания и практическите умения. Формира се отношение към мястото, ролята и отговорностите на учениците към себе си и природата.
Богатата и разнообразна материална база с традиционните помагала и нагледни материали в кабинета по Биология и Химия се съчетава със съвременните информационни технологии и дава възможност за повишаване на интереса и ативното участие на подрастващите в учебния процес.

Часовете по изобразително изкуство са един необятен свят от емоции в синхрон с усвояването на знания и умения. Изобразителното изкуство е предмет, който възбужда въображението, ангажира мисленето, възпитава усет към красота и творчество. В училище ОУ „Неофит Рилски“ учениците творят, пречупвайки света през своето индивидуално мислене и собствен душевен мир.

Часовете по музика в ОУ „Неофит Рилски“ са изпълнени с емоция. Учениците разучават и пеят песни с удоволствие. Учат се на правилно интониране, ритъм и ансамблово пеене. С голямо желание опитват да творят и собствени композиции по зададени текстове.
Наред с песенния материал заедно поставяме и основата на една богата музикална култура – децата с интерес слушат разкази за композитори, пишат нотите и изучават тайните на българския фолклор.
В ОУ „Неофит Рилски“ непрекъснато работим и в интеграция на други учебни предмети. Съчетаваме обучението по музика с обучението по литература, изобразително изкуство, английски и немски език, и по този начин с успех се развива творческото мислене у децата.

 • Учебни екскурзии
 • Зелени училища
 • Баскетбол, театър и народни танци
 • Спортът в училище „ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ“ е задължителна част от учебната програма. Богатата и разнообразна материална база – футболно игрище, баскетболно и волейболно игрище, самостоятелен физкултурен салон – спомага за ефективното провеждане на спортните занимания.Часовете по физическо възпитание включват:- Обща физическа подготовка- Плуване- Лечебна физкултура

  – Футбол

  – Волейбол

  – Баскетбол

  – Карате

  – Спортни танци

  – Аеробика

 • Училищен бюфет и стол с разнообразни закуски и топъл обяд, безплатни закуски за учениците от I до IV клас
 • Педагогически съветник с утвърден професионализъм и опит в обучението и възпитанието на деца
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски