ПРИОРИТЕТИ

Обучението в ОУ “Неофит Рилски” е целодневно – от 8.00 до 17 часа.
Децата се обучават по утвърдена от МОН учебна програма.

• Базовите предмети са:
български език, математика, английски език.

Избираем учебен час:
български език, математика, английски език.

• Факултативен учебен час:
изобразително изкуство, български език, руски език, английски език.

• Целодневна организация на учебния ден

ОУ “Неофит Рилски” отделя изключително внимание на подготовката на учениците по математика. Учебната програма се основава на държавните изисквания, съобразена е с програмния материал, с действащите учебници и най-съвременните дидактически помагала по математика. Предвиждаме допълнителни часове по този фундаментален учебен предмет. Чрез “ЗИП МАТЕМАТИКА” за работа с изявените ученици се акцентира върху използването и усвояването на нестандартни методи при решаване на задачите. Работи се с учебни помагала, използвани в СМГ, както и със сборници с конкурсни теми от различни математически състезания.

Целта на обучението по български език и литература, е да формира личности, адекватни на новото време – с отлични комуникативно-речеви способности и умения за самостоятелно мислене. Сериозен акцент се поставя на писмената култура на учениците, провокирани да създават оригинални собствени текстове. Изградили богата езикова и литературна култура, нашите ученици са конкурентно способни и готови да се реализират в други престижни учебни заведения.

Училището отделя изключително внимание на чуждоезиковата подготовка. Започва се със ЗИП АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в ПЪРВИ КЛАС и се продължава с програма, по 3 часа седмично, до края на обучението. Работи се в малки групи съобразно избора на език и нивото на учениците. Подготовката им е поверена на висококвалифицирани специалисти, използващи световно признати учебни програми. Чуждоезиковото обучение е съчетано с многообразни дейности и игри. Всяка учебна година учениците имат възможност за използване на езика чрез комуникация с други деца от различни държави.

Учебният процес по История и цивилизация и География и икономика е подчинен на принципа “Учи теорията и изследвай в практиката”.
Часовете са динамични, увлекателни и съобразени с методическите новости. Акцентира се на личната инициатива на учениците и използваните разнообразни методи и подходи в работата с тях. Изготвят се постери и информационни табла, доклади презентации, свързани с изучавания материал.
Атрактивни са учебните екскурзии по време на които наученото в клас се наблюдава в реалността. Традиционно учениците посещават най-интересните исторически и географски обекти в България.

В обучението по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата се постига единство на специфичните знания и практическите умения. Формира се отношение към мястото, ролята и отговорностите на учениците към себе си и природата.
Богатата и разнообразна материална база с традиционните помагала и нагледни материали в кабинета по Биология и Химия се съчетава със съвременните информационни технологии и дава възможност за повишаване на интереса и ативното участие на подрастващите в учебния процес.

Часовете по изобразително изкуство са един необятен свят от емоции в синхрон с усвояването на знания и умения. Изобразителното изкуство е предмет, който възбужда въображението, ангажира мисленето, възпитава усет към красота и творчество. В училище ОУ “Неофит Рилски” учениците творят, пречупвайки света през своето индивидуално мислене и собствен душевен мир.

Часовете по музика в ОУ “Неофит Рилски” са изпълнени с емоция. Учениците разучават и пеят песни с удоволствие. Учат се на правилно интониране, ритъм и ансамблово пеене. С голямо желание опитват да творят и собствени композиции по зададени текстове.
Наред с песенния материал заедно поставяме и основата на една богата музикална култура – децата с интерес слушат разкази за композитори, пишат нотите и изучават тайните на българския фолклор.
В ОУ “Неофит Рилски” непрекъснато работим и в интеграция на други учебни предмети. Съчетаваме обучението по музика с обучението по литература, изобразително изкуство, английски и немски език, и по този начин с успех се развива творческото мислене у децата.

 • Учебни екскурзии
 • Зелени училища
 • Баскетбол, театър и народни танци
 • Спортът в училище “ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ” е задължителна част от учебната програма. Богатата и разнообразна материална база – футболно игрище, баскетболно и волейболно игрище, самостоятелен физкултурен салон – спомага за ефективното провеждане на спортните занимания.Часовете по физическо възпитание включват:- Обща физическа подготовка- Плуване- Лечебна физкултура

  – Футбол

  – Волейбол

  – Баскетбол

  – Карате

  – Спортни танци

  – Аеробика

 • Училищен бюфет и стол с разнообразни закуски и топъл обяд, безплатни закуски за учениците от I до IV клас
 • Педагогически съветник с утвърден професионализъм и опит в обучението и възпитанието на деца