Учители

В училището работят висококвалифицирани преподаватели,
които обичат децата и своята професия.

Списък на учителите

РЪКОВОДСТВО

Мая Стоянова КолеваДиректор
• Инженер – педагог – еколог
• Педагогика на трудово-политехническото обучение и изобразително изкуство-І ПКС
• Управление на образованието
e-mail: maya.koleva@neofitrilski.com
Татяна Веселинова Петрова

Заместник – директор УД – І ПКС

НУП
e-mail: tatyana.petrova@neofitrilski.com

 

УЧИТЕЛИ

Ивелина Георгиева Илиевастарши учител по английски език I- IV, VI клас – III ПКС
e-mail: ivelina.ilieva@neofitrilski.com

Анатолий Христов Антов

главен учител V – VII клас – I ПКС

учител по история и цивилизации и география и икономика
e-mail: anatoliy.antov@neofitrilski.com

Бела Тончева Косеваучител Български език и литература
e-mail: bela.koseva@neofitrilski.com
Вера Атанасова Драшковастарши учител I – IV клас – ІI ПКС
e-mail: vera.drashkova@neofitrilski.com
Виолета Бойнова Бойновастарши учител I-IV клас – V ПКС
e-mail: violeta.boynova@neofitrilski.com
Габриела Николаева Косева

учител ЦОУД в I- IV клас

e-mail: gabriela.koseva@neofitrilski.com

Гергана Атанасова Борисовастарши учител ЦОУД в I- IV клас – II ПКС
e-mail: gergana.borisova@neofitrilski.com
Грета Минчева Петроваучител ЦОУД, I- IV клас
e-mail: greta.petrova@neofitrilski.com
Даринка Дончева Геневастарши учител I- IV клас – І ПКС
e-mail: darinka.geneva@neofitrilski.com
Дарина Рускова Ганчева-Маринова

старши учител по математика и физика – III ПКС

e-mail: darina.gancheva-marinova@neofitrilski.com

Денислав Илиянов ГиневУчител ФВС
e-mail: denislav.ginev@neofitrilski.com
Детелина Атанасова Димитровастарши учител по английски език – IV ПКС
e-mail: detelina.dimitrova@neofitrilski.com
Детелина Генчева Христовастарши учител I- IV клас– II ПКС
e-mail: detelina.hristova@neofitrilski.com
Дияна Димова Симеоновастарши учител I- IV клас – V ПКС
e-mail: diyana.simeonova@neofitrilski.com
Елена Василева Назъровастарши учител по музика – IV ПКС
e-mail: elena.nazarova@neofitrilski.com
Ивалена Веселинова Парашкевоваучител по БЕЛ – IV ПКС
e-mail: ivalena.parashkevova@neofitrilski.com
Ивалина Ангелова Николовастарши учител по ЧП, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – IV ПКС
e-mail: ivalina.nikolova@neofitrilski.com
Иван Владимиров Иванов

учител  по математика и ИТ

e-mail: ivan.ivanov@neofitrilski.com

Ивелина  Иванова Георгиева

старши учител по математика – V ПКС

e-mail: ivelina.georgieva@neofitrilski.com

Илза Борисова Атанасовастарши учител I-IV клас – І ПКС
e-mail: ilza.atanasova@neofitrilski.com
Илиана Петкова Петковастарши учител I-IV клас – IV пкс
e-mail: iliana.petkova@neofitrilski.com
Йовка Петрова Александровастарши учител ЦОУД в I- IV клас
e-mail: yovka.aleksandrova@neofitrilski.com
Йоана Станиславова Петроваучител ЦОУД в I- IV клас – IV ПКС
e-mail: yoana.stoykova@neofitrilski.com
Кирилка Първанова Торлашка-Марковастарши учител технологии и предприемачество – I ПКС
e-mail: kirilka.torlashka@neofitrilski.com
Мария Добринова Стоевастарши учител по математика и информационни технологии – IV ПКС
e-mail: mariyastoeva@neofitrilski.com
Марияна Пенчева Ангелова

учител ЦОУД в I- IV клас – V ПКС

e-mail: mariyana.angelova@neofitrilski.com

Мая Йотова Стайковастарши учител I-IV клас – IV ПКС
e-mail: maya.staykova@neofitrilski.com
Оля Цветанова Христоваучител ЦОУД в I – IVклас
e-mail: olya.hristova@neofitrilski.com
Павел Анатолиев Антовучител ЦОУД в VI клас – V ПКС
e-mail: pavel.antov@neofitrilski.com
Павел Василев Църовучител пo изобразително изкуство – V ПКС
e-mail: pavel.tsarov@neofitrilski.com
Пламена Досева Стойковаучител ЦОУД, I- IV клас
e-mail: plamena.stoykova@neofitrilski.com
Поля Дянкова Абаджиеваучител ЦОУД, V – VII клас
e-mail: polya.abadzhieva@neofitrilski.com
Румяна Василева Вълевастарши учител  I- IV клас – II ПКС
e-mail: rumyana.valeva@neofitrilski.com
Руска Петкова Колевастарши учител I-IV клас – V ПКС
e-mail: ruska.koleva@neofitrilski.com
Светла Борисова Христовастарши учител ЦОУД в I- IV клас – IV ПКС
e-mail: svetla.hristova@neofitrilski.com
Светлана Христова Савовастарши учител  ЦОУД в I- IV клас – V ПКС
e-mail: svetlana.savova@neofitrilski.com
Свилен Николов Бояджиевучител по физическо възпитание и спорт
e-mail: svilen.boyadzhiev@neofitrilski.com
Станислав Петров Георгиев

ръководител направление ИКТ

e-mail: stanislav.georgiev@neofitrilski.com

Татяна Ненчева Пеевастарши учител ЦОУД в I- IVклас – IV ПКС
e-mail: tatyana.peeva@neofitrilski.com
Татяна Христова Станева-Борисова

старши учител – III ПКС

e-mail: tatyana.staneva-borisova@neofitrilski.com

Татяна Тодорова Катевскаучител ЦОУД в VI клас – IV ПКС
e-mail: tatyana.katevska@neofitrilski.com
Цветомир Христов Хаджиивановстарши учител ЦОУД в V клас – III ПКС
e-mail: tsvetomir.hadzhiivanov@neofitrilski.com
Ралица Иванова Бъчваровапедагогически съветник, психология
e-mail: ralitsa.bachvarova@neofitrilski.com
Маринела Петрова Костоваресурсен учител – V ПКС
e-mail: marinela.kostova@neofitrilski.com
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски