Проект „21st Century Active Citizenship“

Проект „21st Century Active Citizenship“ се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, Ключова денйност 2, мярка 229 „Партньорства за училищен обмен“. В проекта участват 3 училища

Проектът предвижда обмен на учители и ученици между 3 училища, а именно ОУ „Нофит Рилски“- гр. Габрово, „Sir John Hunt“ Community Sports College – гр. Плимут, Великобритания и Institut Francesc Macià – Барселона, Испания.

Основната цел на проекта е придобиването на социални, граждански и междукултурни компетенции от страна учениците, както и обмен на опит и добри практики между учителите. Това ще спомогне за разработване на подходящи методи за гражданско образование в училищата и интегриране на подходи за активно обучение.

Други специфични цели на проекта са:

  • Укрепване профила на учителската професия чрез предоставяне на висококачествено образование и интегриране нови методи и инструменти;
  •  Увеличаване капацитетa и опитa на участниците в управлението на проекти;
  • Увеличаване на транснационалната ангажираност и по-добро разбиране на европейското измерение на образованието.

Предвиждаме реализацията на три транснационални събития, по време на които ще бъдат разглеждани различни теми – демокрация, човешки права и равенство и недискриминация. Трима учители и 5 ученици от всяко участващо училище ще участват в проекта, като те ще бъдат избрани съгласно предварително определени критерии за подбор.

Предвидените дейности по проекта ще бъдат под формата на презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна атака, мисловни карти и др.  

Очакваните резултати от проекта са следните:

– учениците ще придобият социални и граждански компетенции, задълбочено разбиране на правата на човека и ще развият чувство за отговорност и принадлежност към общност;

– учителите ще обменят добри практики с чуждестранни колеги, ще споделят и обсъждат идеи и ще се запознаят с различни подходи за преподаване;

– установяване на транснационално сътрудничество, създаване и задълбочаване на партньорства.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски