Проект „21st Century Active Citizenship“

Проект „21st Century Active Citizenship“ се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, Ключова денйност 2, мярка 229 „Партньорства за училищен обмен“. В проекта участват 3 училища

Проектът предвижда обмен на учители и ученици между 3 училища, а именно ОУ „Нофит Рилски“- гр. Габрово, „Sir John Hunt“ Community Sports College – гр. Плимут, Великобритания и Institut Francesc Macià – Барселона, Испания.

Основната цел на проекта е придобиването на социални, граждански и междукултурни компетенции от страна учениците, както и обмен на опит и добри практики между учителите. Това ще спомогне за разработване на подходящи методи за гражданско образование в училищата и интегриране на подходи за активно обучение.

Други специфични цели на проекта са:

  • Укрепване профила на учителската професия чрез предоставяне на висококачествено образование и интегриране нови методи и инструменти;
  •  Увеличаване капацитетa и опитa на участниците в управлението на проекти;
  • Увеличаване на транснационалната ангажираност и по-добро разбиране на европейското измерение на образованието.

Предвиждаме реализацията на три транснационални събития, по време на които ще бъдат разглеждани различни теми – демокрация, човешки права и равенство и недискриминация. Трима учители и 5 ученици от всяко участващо училище ще участват в проекта, като те ще бъдат избрани съгласно предварително определени критерии за подбор.

Предвидените дейности по проекта ще бъдат под формата на презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи, симулации, групови дискусии, мозъчна атака, мисловни карти и др.  

Очакваните резултати от проекта са следните:

– учениците ще придобият социални и граждански компетенции, задълбочено разбиране на правата на човека и ще развият чувство за отговорност и принадлежност към общност;

– учителите ще обменят добри практики с чуждестранни колеги, ще споделят и обсъждат идеи и ще се запознаят с различни подходи за преподаване;

– установяване на транснационално сътрудничество, създаване и задълбочаване на партньорства.

Comments are closed.