Проект № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000099503  „ Стъпка напред в образованието “

Проект № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000099503  „ Стъпка напред в образованието “ се изпълнява в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1, “Образователна дейност мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

Проектът предвижда организиране на 10-дневно наблюдение и обмен на добри практики за 6 преподаватели по предварително одобрена програма в Барселона, Испания.

Основната цел на проекта е   изграждане на капацитет на учителите на ОУ “Неофит Рилски” за работа с иновативни методи на обучение и преподаване в STEM среда.

Друга специфична цел на проекта е:

Развиване на международните партньорства и обмяна на опит и добри практики в началното и прогимназиалното образование .

Очакваните резултати от проекта са следните:

След завръщането си от 10-дневното наблюдение и обмен на добри практики, участниците са:

– запознати с добри европейски практики в преподаването на деца между 7 и 14 годишна възраст;

– наблюдавали учебните занятия в STEM центъра на водещо испанско начално училище;

– запознати с иновативни методи и нови похвати като проектно базирано обучение, взаимно преподаване, Fishbowl практика; визуално мислене;

– надградили знанията си за използването на роботика в STEM;

–   общували и упражнявали английския си език в реална среда;

–   запознати с испанската култура;

–   създали преки контакти и сътрудничество професионалисти в областта на началното и прогимназиалното образование;

–   изградили капацитет за работа по европейски проекти

Предвидените дейности по проекта ще бъдат под формата на презентации, демонстрации, ролеви игри, индивидуални и групови задачи.

Критерии за подбор на участниците:

  • Мин. 2 години професионален опит в сферата на образованието (CV европейски формат и заявление за участие);
  • Мотивация за участие в проекта (мотивационно писмо);
  • Учители по учебни предмети,  участвали в STEM обучения по програмиране, роботика, облачни технологии
  • Английски език мин. ниво А2 ;
  • Мотивация за участие в проекта (мотивационно писмо);
  • Базови умения за работа с дигитални инструменти ;
  • Желание за прилагане на научното и въвеждане на иновативните методи;
  • Желание за провеждане на обучения на своите колеги.
  • С нагласа и стимул за учене през целия живот и повишаване на педагогическите знания, умения и компетентности за работа с електронни ресурси и прилагане на иновативни методи на преподаване.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия .

Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Неофит Рилски 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here 
0
Неофит Рилски