ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ОПИСАНИЕ:

Проектът „Дигитални хоризонти за малки откриватели и изследователи“ включва създаване на специфична образователна среда, обучение на учители и адаптиране на учебни занятия, разработени по ново учебно съдържание, учебни планове и учебни програми, които заедно създават по-добро разбиране на направлението STEM и са пряко свързани с изучавания учебен материал в области на знанието и развиването на умения и компетентности у учениците.

В проекта участват следните компоненти:

Въвеждане на ново учебно съдържание по Програмиране като избираем учебен час за учениците от 5 до 7 клас, един час седмично по програма.

Ново учебно съдържание по по Роботика като Факултативна подготовка за учениците от 5 до 7 клас

Учебна среда, оборудвана като творческа работилница и вдъхновена от LEGO Education концепцията за STEM центрове в училище. Това е гъвкаво пространство с площ от 182 м2 с възможност за конфигуриране на мебели и учебни материали в самостоятелна, групова работа или аудитория. В пространството са разположени инструменти LEGO, специално предназначени за образователни дейности, в т.ч. конструктори, роботи.

Паралелно с изграждането на нова учебната среда ще се организират обучения на учители и подготовка на учебни проекти. Ще бъде подготвен екип от 15 преподаватели и проектен координатор. Подготовката ще включва задълбочено разбиране на проектно-базираното обучение, смислено внедряване на дигитални технологии, конструктивизъм и сътрудничество.

Проектът предвижда през първата година прилагане на новото учебно съдържание по Програмиране и Роботика в 5 клас и внедряване поетапно в 6 и 7 клас за периода от 2022/ 23 и 2023/24 учебни години, като в края на проекта ще бъдат обхванати всички ученици от 5, 6 и 7 клас.

В края на първата година ще са измерени нагласите и впечатленията на учениците. Целта на проекта е да се създаде цялостно образователно преживяване за учениците и формиране на устойчиви умения и разбирания.

Средносрочният план за развитие на проекта е формирането на нови учебни предмети, програми и планове, така че изучаваният материал да се вписва по-пълноценно в проектна дейност, която се изпълнява групово и може да бъде представена като завършен продукт от учениците. Това поощрява сътрудничеството и уменията за изразяване като допринася за изпълнението на националните политики за внедряване на компетентностен подход, подобряване на обучението по STEM свързаните учебни предмети и въвеждането на нови методи.

Очакванията на училищния екип е създаването на специфичен център в региона. Училището вече е установен домакин на редица образователни и културни дейности с активно участие на партньори от Испания и Гърция. Дългосрочна цел е създаването на клубове и отбори в направленията конструиране и роботика, които да организират събития на регионално и международно ниво.

За създаването на центъра са привлечени експерти, изграждали образователна среда в иновативни училища в страната и единствен партньор на LEGO Education в България, като предварително са разгледани успешни проекти от Европа и света.

За реализирането на проекта ще използваме изградения СТЕМ център по НП „Изграждане на училищна STEM среда”, финансиране от бюджета на училището, дарения и национални източници на финансиране.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски