ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Организация на учебния ден

Форми на обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Свободни места

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището

Програма за повишаване на качеството на образование ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Мерки за повишаване качеството на обучението

Програма за целодневна организация на учебния ден

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

План на училищната комисия за превенция и борба с противообществените прояви

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ОУ"Неофит Рилски"

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

ПЛАН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА УЧЕБНА 2021-2022 Г.

График на дежурствата на учителите

График за провеждане на часовете по БДП за учениците от I до IV клас

График за провеждане на часовете по БДП за учениците от V до VII клас

График за провеждане на контролни работи за учениците от II до IV клас

График за провеждане на контролни и класни работи за учениците от V до VII клас

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети

График за провеждане на консултации от учителите в часовете по самоподготовка

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици

График за провеждане на часовете за факултативна подготовка

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт

График на дежурството на учителите ЦОУД

График на свободните от учебни часове учители, които поемат отстранените от часове ученици

График за храненето на групите ЦОУД

Заповед за определяне на заявител по Схема Училищно мляко и Схема Училищен плод

Обявление за процедура

Открита процедура по ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“

27 октомври 2014г.
Публична покана по ЗОП на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“,
изходящ № 524/27.10.2014г, с уникален номер в АОП ID 9035188

Публична покана

Вътрешни правила в ОУ"Неофит Рилски"

Документация за участие в поръчка, възлагана чрез публична покана

06 ноември 2014г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ПликНа основание на чл.101г, ал.1 от ЗОП, във връзка с публична покана ID 9035188, публикувана на 27.10.2014г.
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“,
на 06.11.2014г. от 09:00ч. в Дирекцията на сградата на ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово,
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в открита процедура, назначена със Заповед № РД-04-194/06.11.2014г. на Възложителя, ще пристъпи към отваряне на Плик с предлагана цена на допуснатия Участник.

Протокол за резултатите

07 ноември 2014г. 15:00

Сключване на Договор

Предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение

Декларации по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП

Договор

Пълномощно

Свидетелства за съдимост

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски