Документи

План за действие при инциденти за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила за защита на лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения за учебната 2023/2024 година

План за енергийна ефективност ОУ „Неофит Рилски„ Габрово за учебната 2023/2024 година

Списък на одобрените учебници и учебни помагала за учебната 2023/2024 година

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2023/2024 година

Организация на учебния ден 2023/2024 година

Форми на обучение 2023/2024година

Свободни места - Няма

Стратегия за развитие на училището 2023/2024

Правилник за дейността на училището 2023/2024

Годишен план за дейността на училището 2023/2024

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023/2024

Програма за целодневна организация на учебния ден 2023/2024

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

План на училищната комисия за превенция и борба с противообществените прояви 2023/2024

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

План на квалификационната дейност УЧЕБНА 2023-2024 Г.

Заповед за Извънкласните дейности, броя на групите, броя на учениците, участващи в дейността и ръководителите на групи през учебната 2023/2024г.

График на дежурствата на учителите 23/24 1 срок

График за провеждане на часовете по БДП за учениците от I до IV клас 23/24 1 срок

График за провеждане на часовете по БДП за учениците от V до VII клас 23/24 2 срок

График за провеждане на контролни и класни работи за учениците от I до VII клас 23/24 1 срок

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети 23/24 1 срок

График за провеждане на консултации от учителите в часовете по самоподготовка 23/24 1 срок

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици 23/24 1 срок

График за провеждане на часовете за факултативна подготовка 23/24 1 срок

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт 23/24 1 срок

График на дежурството на учителите ЦОУД 23/24 1 срок

График на свободните от учебни часове учители, които поемат отстранените от часове ученици 23/24 2 срок

График за храненето на групите ЦОУД 23/24 1 срок

График клубове за извънкласни дейности 23/24 1 срок

Заповед за определяне на заявител по Схема Училищно мляко и Схема Училищен плод

Обявление за процедура

Открита процедура по ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“

27 октомври 2014г.
Публична покана по ЗОП на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“,
изходящ № 524/27.10.2014г, с уникален номер в АОП ID 9035188

Публична покана

Вътрешни правила в ОУ"Неофит Рилски"

Документация за участие в поръчка, възлагана чрез публична покана

06 ноември 2014г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ПликНа основание на чл.101г, ал.1 от ЗОП, във връзка с публична покана ID 9035188, публикувана на 27.10.2014г.
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“,
на 06.11.2014г. от 09:00ч. в Дирекцията на сградата на ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово,
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в открита процедура, назначена със Заповед № РД-04-194/06.11.2014г. на Възложителя, ще пристъпи към отваряне на Плик с предлагана цена на допуснатия Участник.

Протокол за резултатите

07 ноември 2014г. 15:00

Сключване на Договор

Предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение

Декларации по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП

Договор

Пълномощно

Свидетелства за съдимост

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Неофит Рилски
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Неофит Рилски