ЕТИЧЕН КОДЕКС

Заповед за прием в I клас

График на дейностите за прием в I клас

Форми на обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Свободни места

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на обучението

НАРЕДБА № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Програма за целодневна организация на учебния ден

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ОУ"Неофит Рилски"

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

График за провеждане на часовете по БДП за учениците от I до IV клас

График за провеждане на часовете по БДП за учениците от V до VII клас

График за провеждане на контролни работи за учениците от II до IV клас

График за провеждане на контролни и класни работи за учениците от V до VII клас

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети

График за провеждане на консултации от учителите в часовете по самоподготовка

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици

График за провеждане на часовете за факултативна подготовка

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт

Заповед за определяне на заявител по Схема Училищно мляко и Схема Училищен плод

Обявление за процедура

Открита процедура по ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“

27 октомври 2014г.
Публична покана по ЗОП на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“,
изходящ № 524/27.10.2014г, с уникален номер в АОП ID 9035188

Публична покана

Вътрешни правила в ОУ"Неофит Рилски"

Документация за участие в поръчка, възлагана чрез публична покана

06 ноември 2014г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ПликНа основание на чл.101г, ал.1 от ЗОП, във връзка с публична покана ID 9035188, публикувана на 27.10.2014г.
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на ИКТ продукти“ в ОУ „Неофит Рилски“,
на 06.11.2014г. от 09:00ч. в Дирекцията на сградата на ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово,
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в открита процедура, назначена със Заповед № РД-04-194/06.11.2014г. на Възложителя, ще пристъпи към отваряне на Плик с предлагана цена на допуснатия Участник.

Протокол за резултатите

07 ноември 2014г. 15:00

Сключване на Договор

Предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение

Декларации по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП

Договор

Пълномощно

Свидетелства за съдимост

Последни публикации